Giant Threadfin Fillet (eleutheronema tetradactylum)

Product Type :

Whole Round Size 500-1000, 1000-2000, 2000-3000 Gr